การขึ้นทะเบียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และการนำเข้าเครื่องดื่ม Sake, Wine, Liquor และ Whiskey

ทางผู้เขียน มีประสบการณ์ในการทำพิธีการขาเข้าสำหรับการนำเข้าสาเกเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งการนำเข้าเครื่องดื่มสาเก (แอลกอฮอล์) อาจมีความยุ่งยากเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป

ใช้ระยะเวลา ประมาณ 4-5 เดือนโดยประมาณ ถึงจะสามารถนำเข้าและขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

Senior CatSenior Cat

It takes more time for no-experience people to do it by themselves…

Senior SeagullSenior Seagull

We can finish registration within 2 month, though.

คุณจะต้องได้รับใบอนุญาตในการขายสุราและการขออนุมัติฉลากสุรา สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะนำมาขายในราชอาณาจักร

ครั้งนี้ ทางผู้เขียนจะอธิบายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตและการขออนุมัติฉลากสุรา จากประสบการณ์ต่าง ๆ รวมถึงปัญหาที่เคยได้เจอมา

การได้รับใบอนุญาตขายสุรา และใบอนุญาตนำเข้าสุราในประเทศไทย

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งจะออกโดยกรมสรรพสามิต

เอกสารสำคัญ ที่จะต้องเตรียมเพื่อยื่นการนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจําหน่าย

เอกสารมีดังต่อไปนี้

1. Application form of Alcholole License
1. แบบฟอร์มคำขออนุญาติขายสุรา

2. Company Registration(Issued within 6 month)
2. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

3. MD passport with Signature
3. สำเนาพาสปอร์ตกรรมการผู้มีอำนาจ

4. Warehouse/Sales Shop registration document(Copy)
4. หนังสือรับรองคลังสินค้า ที่สามารถจัดเก็บสุรา

5. If the shop is rent, Owner agreement and Rental contract is required.
5. ในกรณีเช่าที่จัดเก็บ ต้องมีหนังสือสัญญาเช่าสถานที่เก็บสินค้า

6. Shop Map/Drawing (not hand writing)
6. แผนที่คลังสินค้า/ผังจัดเก็บคลังสินค้า

Senior CatSenior Cat

You need to submit all documents in Thai language.

I have written in English and Thai, so copy and paste to your Thai representative.

Senior SeagullSenior Seagull

We’re handling registration for Alcohol for you!

การขออนุมัติฉลากสำหรับการขายสุรา

หลังจากที่คุณได้รับใบอนุญาตนำเข้าและขายสุราแล้วนั้น ลำดับถัดไปคือ การขึ้นทะเบียนสินค้าแต่ละชนิดที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักร

Senior SeagullSenior Seagull

Just because you have a license, it doesn’t mean you can import anything.

Liquor registration is done for each alcohol label.

Senior CatSenior Cat

If you have different sizes of liquor for the same item, you have to register them separately.

[ตัวอย่าง]
・ Nippon Tai Sake (720ml)
・ Nippon Tai Sake (300ml)

คุณจะต้องแยกขึ้นทะเบียนสินค้าแต่ละชนิดให้ชัดเจน

เอกสารสำหรับการขออนุมัติฉลาก

เอกสารมีดังต่อไปนี้

1. Application form of the Alcohol label for import
1. แบบฟอร์มคำขออนุมัติฉลากสุรา

2. Alcohol license
2. ใบอนุญาตินำเข้าสุรา

3. Authorized Letter
3. จดหมายแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

4. Label Sample 5pcs
4. ฉลากสินค้าจำนวน 5 ชิ้น

5. If the alcohol percentage is over 15%: certification showing it does not include spirit(Supplier Letter Head and Stump)
5. กรณีสุรามีแอลกอฮอล์เกิน 15% ต้องมีจดหมายแก้ไขปริมาณ แอลกอฮอล์จากผู้ผลิต โดยเป็นหัวจดหมายจากผู้ผลิตรวมทั้งตราประทับผู้ผลิต

6. Certificate of Analysis (Supplier Letter Head and Stump)
6. หนังสือแสดงส่วนผสมของสุรา ที่ออกโดยผู้ผลิต โดยมีหัวจดหมายและตราประทับผู้ผลิต

7. Manufacturing Process (Supplier Letter Head and Stump)
7. ขั้นตอนการผลิต ที่ออกโดยผู้ผลิต โดยมีหัวจดหมายและตราประทับ ของผู้ผลิต

8. Product Samples (Case by Case)
8. ตัวอย่างสินค้า

9. Suggested Retail Price
9. ราคาขายปลีกแนะนำ (ขอที่กรมสรรพสามิต)

ตัวอย่างฉลากสินค้า

เอกสารภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและโปรดเตรียมไฟล์ฉลาก แบบ PDF หรือ AI

ราคาขายปลีก

ในระหว่างการขึ้นทะเบียนขออนุมัติฉลาก เราจะต้องเตรียมเอกสารราคาขายปลีก เพื่อเป็นการบอกว่าเราต้องการขายผลิตภัณฑ์ในราคาเท่าไหร่

ภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยคิดเป็น 25% นอกจากนี้ยังมีภาษีนำเข้า 10% ภาษีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราส่วนของภาษีสุราในประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สูงและเป็นส่วนสนับสนุนทรัพยากรทางการเงินของประเทศไทย

และเนื่องจากผู้นำเข้าไม่ต้องการขึ้นราคาขายจึงมีเทคนิคต่าง ๆ ในการลดหย่อนภาษี

อย่างไรก็ตาม หากจำนวนภาษีต่ำมากและมีความคลาดเคลื่อนของราคาขายปลีก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจติดต่อคุณภายหลัง

Senior SeagullSenior Seagull

Also, competitors may leak information.

ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาจมีการเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมในภายหลัง

Cat & SeagullCat & Seagull

It’s complicating!

We do not recommend this kind of techniques.

การเป็นตัวแทนจำหน่ายสุรา

ในการจดทะเบียนนำเข้าสุราในประเทศไทยนั้น แต่ละบริษัทสามารถเป็นตัวแทนขายสุราได้แค่แบรนด์เดียวเท่านั้น

หากแบรนด์สินค้าที่คุณต้องการนำเข้ามาขาย มีการลงทะเบียนไว้แล้วโดยบริษัทอื่น คุณจะต้องได้รับการอนุญาตขายสินค้าก่อนจำหน่ายเท่านั้น

Senior CatSenior Cat

There are business manners.

การติดฉลากคำเตือนบนสินค้า

สำหรับการติดฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้น จะต้องเป็นภาษาไทย โดยระบุว่า การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง และห้ามจำหน่ายสุราแก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

จัดเรียงคำเตือนบนสินค้าดังต่อไปนี้

Precautionary label sample

【Warning】
・Do not sell alcohol to persons under 20 years of age.
・Drinking alcohol reduces the ability to drive vehicles.
・People under the age of 20 should not drink.

【คำเตือน】
・ห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
・การดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลง
・บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ไม่ควรดื่ม

Senior CatSenior Cat

Use labels in Thai language.

สรุป

หากคุณไม่คุ้นเคยหรือไม่มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตในการขายสุราและการขออนุมัติฉลากสุรา อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการต่าง ๆ

ดังนั้น ทางผู้เขียน อยากแนะนำให้ทางผู้อ่านเลือกใช้ตัวแทนที่มีประสบการณ์ในการรับทำเอกสารและดำเนินการต่างๆให้กับคุณ เพราะขั้นตอนต่างๆจะง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

หากคุณต้องการที่จะนำเข้าสุราเข้ามาจำหน่าย สามารถติดต่อเราได้