การขนส่งสินค้าอันตรายและรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท, การจำแนกสารที่เป็นอันตรายสำหรับการส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ทุกคนเคยได้ยินเกี่ยวกับ “วิธีการขนส่งสินค้าอันตราย”กันบ้างไหม

สินค้าอันตรายมีหลากหลายประเภท ซึ่งอาจะเป็นสิ่งของที่เราพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน

วันนี้ เราจะมาบอกรายละเอียดว่ามีสินค้าประเภทใดบ้างที่จัดเป็นสินค้าอันตราย และมีวิธีการขนส่งสินค้าประเภทนี้อย่างไร

วิดีโอแอนนิเมชั่นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตราย

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าอันตราย

ปัจจุบันมีสินค้ามากมายหลายประเภทที่ถูกจัดเป็นสินค้าอันตราย เช่น เครื่องยนต์, แบตเตอรี่, น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์, เครื่องเทศ, น้ำแข็งแห้ง, ถังควบคุมแรงดันน้ำ, แบตเตอรี่ที่เป็นชนิด Lithium, กระป๋องสเปรย์, งานจิตรกรรม เป็นต้น

หากเราส่งสินค้าอันตรายแบบเดียวกับสินค้าปกติ อาจโดนค่าปรับหรือทำให้เครื่องบินและเรือที่ทำการส่งสินค้าเกิดความเสียหายได้

ในกรณีที่ต้องการส่งสินค้าอันตราย เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดกับทาง Freight Forwarder ล่วงหน้า

UN Number และ DG Class

ในการขนส่งสินค้าอันตราย จะมี UN Number เป็นเลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตราย ตามข้อกำหนดขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจำแนกประเภทสินค้าอันตรายเพื่อการขนส่ง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทำตามคำแนะนำในการขนส่งสินค้าอันตราย

และมีการจำแนกสารที่เป็นอันตรายออกเป็น 9 ประเภท (UN-Class)

ตามลักษณะที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ดังนี้

ประเภท 1 – ระเบิดได้ : พลุ, ดอกไม้ไฟ, ควันเทียน
ประเภทที่ 2 – ก๊าซ : ถังดับเพลิง, อุปกรณ์เผาไหม้
ประเภทที่ 3 – ของเหลวไวไฟ : กาว, สี
ประเภทที่ 4 – ของแข็งไวไฟ สารที่ลุกไหม้ได้เอง และสารที่สัมผัสกับน้ำแล้วให้ก๊าซไวไฟ : คาร์บอนกัมมันตรังสี, ไม้ขีดไฟ
ประเภทที่ 5 – สารออกซิไดซ์และสารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์ : สารฟอกขาว
ประเภทที่ 6 – สารพิษและสารติดเชื้อ : ยาฆ่าแมลง, ยาฆ่าเชื้อ
ประเภทที่ 7 – วัสดุกัมมันตรังสี : เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ประเภทที่ 8 – สารกัดกร่อน : ปรอท, กรดเกลือ
ประเภทที่ 9 – วัสดุอันตรายเบ็ดเตล็ด : แบตเตอรี่ ชนิด Lithium, น้ำแข็งแห้ง

การขนส่งสินค้าอันตรายทางเรือและเครื่องบิน

ในการขนส่งสินค้าอันตรายสามารถส่งได้ทั้งทางเรือและเครื่องบิน

แต่ละบริษัทจะมีกฎที่แตกต่างกัน จึงจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและน้ำหนักของสินค้าอันตรายก่อนล่วงหน้า
เพราะสินค้าบางชนิดสามารถส่งได้กับบางสายเรือเท่านั้น

Senior CatSenior Cat

โดยปกติแล้ว การขนส่งสินค้าทางเครื่องบินจะมีกฏที่เข้มงวดมากกว่าสายเรือ

คุณสามารถหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าว่าสามารถส่งได้หรือไม่ ได้จากหมายเลข UN

หมายเลข UN เป็นเลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตราย
และ UN class จำแนกประเภทของสินค้าอันตราย

SDS คืออะไร ?

เอกสารที่ระบุ UN number และจำแนกรายละเอียดของสินค้าอันตราย เราจะเรียกว่า SDS.

SDS หรือ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย คือเอกสารที่แสดงข้อมูลเฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตราย
พิษ วิธีใช้ การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสารเคมีนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ความจริงแล้วไม่ว่าจะเรียก MSDS หรือ SDS ก็มีความหมายอย่างเดียวกันคือ เพียงแต่ว่าในบางกลุ่มประเทศอาจจะเรียกชื่อต่างกันไป

สามารถรับ SDS ได้จากที่ใด ?

กฎหมายของหลายประเทศได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายสารเคมีและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบ
ต้องจัดทำข้อมูลความปลอดภัยสารเคมีส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าใน SDS

เอกสาร SDS จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดูแลสินค้าอันตราย เพื่อสื่อสารให้ทราบถึงความเสี่ยงการป้องกันและวิธีใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
และสามารถจัดการกับสารเคมีนั้นได้เมื่อเกิดได้อย่างเหมาะสม

ปัจจุบันได้กำหนดรูปแบบและข้อมูลใน SDS ไว้ 16 ข้อ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าอันตราย มีหัวข้อดังต่อไปนี้ ;

ประเภทที่ 9 : คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ (Physical and Chemical Properties)

ประเภทที่ 9, ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป เช่น จุดวาบไฟ ความไวไฟ การระเบิด เป็นต้น และข้อมูล อื่น ๆ ที่เป็นตัวแปรเกี่ยวกับความปลอดภัย

ประเภทที่ 10 : ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)

ประเภทที่ 10, แสดงข้อมูลที่ครอบคลุมถึงสภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น รายการของสภาวะต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุให้ สารเคมีหรือเคมีภัณฑ์เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง และสารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ์

ดังนั้นจึงถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการขนส่งทางอากาศและทางทะเล

ประเภทที่ 14 : ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information)

ประเภทที่ 14, แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งที่ผู้ใช้จำ เป็นต้องรู้ หรือใช้ ติดต่อสื่อสารกับบริษัทขนส่ง

และแสดงรายละเอียด เลขอ้างอิง 4 หลัก หรือ UN number และประเภทของสินค้าอันตราย

กลุ่มการบรรจุสินค้า

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้าอันตรายตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

และจำแนกตามความอันตรายของสาร

การดำเนินพิธีศุลกากรสำหรับสินค้าที่อันตราย

ในกรณีที่ต้องการนำเข้าสินค้าอันตาย ระยะเวลา free time จะสั้นมาก ดังนั้นจะต้องเคลียร์สินค้าให้ไวที่สุด

เพราะหากมีปัญหาเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร จะทำให้เราเคลียร์สินค้าล่าช้ากว่ากำหนด และอาจเพิ่มค่าใช้จ่าย demurrage ด้วย

เราขอแนะนำว่า ให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าในเอกสาร SDS ล่วงหน้า และเตรียมเอกสารสำหรับการทำพิธีการศุลกากร

การขนส่งสินค้าอันตรายภายในประเทศ

สิ่งที่ควรพิจารณาการขนส่งสินค้าอันตรายภายในประเทศและการจัดเก็บสินค้าอันตราย

ยกตัวอย่าง เช่น ในกรณีที่สินค้าอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น

คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมสารเคมีที่เป็นพิษและเป็นอันตรายและพระราชบัญญัติบริการดับเพลิงและพระราชบัญญัติความปลอดภัยของก๊าซแรงดันสูง

เป็นกฎที่ใช้ภายในประเทศแต่มีความแตกต่างกัน และเป็นกฏที่เราต้องปฏิบัติในการควบคุมสินค้า

และควรเก็บสินค้าไว้ในโกดังสินค้าอันตราย

การควบคุมดูแลสินค้าอันตรายในแต่ละประเทศ

ต้องส่งเอกสาร SDS ให้แก่สายเรือ ลานลากตู้ ท่าเรือ และการทำพิธีศุลกากร
และจะต้องส่งเอกสารกำกับการขนส่งสินค้าอันตรายล่วงหน้า เพื่อเป็นคำแนะนำในการดูแลสินค้าให้ถูกต้องและปลอดภัย

ต้องมีการแสดงฉลากสินค้าอันตราย, เครื่องหมายหีบห่อสินค้าอันตราย และแสดงประเภทของหีบห่อสินค้าอันตราย

การนำเข้า-ส่งออกสินค้าอันตรายในแต่ละประเทศ จะมีกฎที่แตกต่างกัน
ดังนั้น เราขอแนะนำให้ส่งรายละเอียดของสินค้าไปยังประเทศปลายทางก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

สรุป

การขนส่งสินค้าอันตรายนั้นต้องดำเนินการอย่างรอบครอบ ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของ ชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

ดังนั้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอันตรายที่ขนส่งนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการขนส่งสินค้าอันตรายแต่ละครั้ง

ในการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอันตรายนั้น

เราขอแนะนำให้ปรึกษากับ บริษัท freight forwarder ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในเรื่องของสินค้าอันตรายโดยตรง