พิกัดศุลกากร การนำเข้า & ส่งออกสินค้าโดยการใช้พิกัดศุลกากร/ตอน/ประเภท/ประเภทย่อย

การนำเข้าและส่งออกสินค้านั้น จะต้องมีการทำตามระเบียบของพิธีการศุลกากร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและปัญหาที่ตามมาในระหว่างการขนส่งสินค้า
ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ควรทำความเข้าใจและมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อที่จะทำให้สามารถตรวจหาพิกัดของสินค้าในระหว่างการขนส่งได้

นั่นก็คือ HS CODE หรือ พิกัดศุลกากร

ซึ่งพิกัดศุลกากรนี้คืออะไร และมีวิธีการการค้นหาพิกัดสินค้าอย่างไรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า มาดูกันค่ะ

Video Annimation about HS Code in Logistics

HS code หรือพิกัดศุลกากร มีความสำคัญอย่างไร ?

เนื่องจากในแต่ละประเทศ ย่อมมีประเภทของสินค้า และวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงในแต่ละที่อาจเรียกชื่อแตกต่างกัน
จึงได้มีการคิดข้อกำหนดของประเภทและชนิดสินค้า เพื่อใช้แทนความหมายของสินค้าในแต่ละประเภท

และใช้ในการตรวจสอบการจัดเก็บภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศ จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อกำหนดเกณฑ์ที่ชื่อว่า “HS Code” ขึ้นมานั่นเอง

ตัวอย่างสำหรับพิกัดศุลกากรหรือ HS Code

พิกัดศุลกากร 6 หลัก ของล้อรถยนต์ คือ “8708.70”.

HS code มีความสำคัญต่อการระบุประเภทของสินค้า

ดังนั้น หากคุณมีพิกัดของสินค้าแล้ว ก็สามารถตรวจสอบประเภทของสินค้าได้ทันที

Reference:The Ministry of Economy, Trade and Industry website

การควบคุมพิกัดศุลกากร

รหัสสากล

พิกัดศุลกากร หรือ HS Code (Harmonized System) เป็นระบบการจำแนกประเภทและระบุชนิดสินค้าด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก
สำหรับแจ้งภาษีอากร มีการยอมรับและประกาศใช้โดยองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization หรือ WCO)

Cat seniorCat senior

It’s called “พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ใช้แทนความหมายของสินค้าในแต่ละประเภท”!

เป็นความร่วมมือของสมาชิกกว่า 150 ประเทศ รวมประเทศไทยของเราด้วย ซึ่งถือเป็นระบบสากลทางการค้าระหว่างประเทศ

และระบบ HS Code จะมีการปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มประเภทของผลิตของภัณฑ์ทุกๆ 5 ปี

* Customs – Export Statistics Item List (2020 Edition)

พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์และรหัสตัวเลขของแต่ละประเทศ

อัตราภาษีศุลกากรจะขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของสินค้า
ระบบฮาร์โมไนซ์คือรหัสตัวเลขสากลที่ใช้ในทางการค้า เมื่อทำการนำเข้าและส่งออก ประเภทของสินค้าจะถูกแสดงด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก

หลักถัดมาจะใช้สำหรับการแยกประเภทและแสดงรายละเอียดของสินค้าที่มากขึ้น ซึ่งกำหนดโดยแต่ละประเทศนั่นเอง

Cat seniorCat senior

รหัสตัวเลข 6 หลักเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะใช้กันสากลทั่วโลก!

การจำแนกพิกัดศุลกากร HS Code

ใช้สำหรับการจำแนกหรือระบุชนิดของสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้

① 2 ตัวแรกเป็นเลขลำดับของ “ตอน”
② 2 ตัวหลังเป็นเลขลำดับของ “ประเภท” ที่อยู่ในตอน
③ 6 ตัวแรก ที่รวม ตอนและประเภท เป็นลำดับของ “ประเภทย่อย”

การจำแนกเลขหกหลักนี้ คือรหัสสากล
ต่อไป เรามาพูดถึงวิธีการจัดประเภทผลิตภัณฑ์โดยละเอียดกันค่ะ

รายละเอียดของ “ตอน”

สามารถจำแนกได้เป็น 97 ตอน ซึ่งแบ่งคร่าว ๆได้ดังนี้

ตอนที่ 01 : สัตว์มีชีวิต
ตอนที่ 02 : เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้
ตอนที่ 08 : ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ เปลือกผลไม้จำพวกส้มหรือเปลือกแตงโม
ตอนที่ 09 : กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ
ตอนที่ 10 : ธัญพืช
ตอนที่ 11 : ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช มอลต์ สตาร์ช อินูลิน และกลูเทนจากข้าวสาลี
ตอนที่ 97 : ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ

รหัสตัวเลขของ “ตอน” ถูกกำหนดดังนี้

ตอนที่ 1 คือ 01 , ตอนที่ 2 คือ 02 , ตอนที่ 97 คือ 97

ต่อไป เราจะอธิบายเกี่ยวกับประเภทและประเภทย่อย

ยกตัวอย่าง เช่น ข้าวกล้อง
ข้าวกล้อง จัดว่าอยู่ในประเภทธัญพืช เพราะฉะนั้นจะถูกกำหนดให้อยู่ในตอนที่ 10

Cat seniorCat senior

เรามาดูการจำแนกประเภทของ “ข้าวกล้อง” กัน

“ประเภท”

ต่อไปคือ “ประเภท” ประเภทจะแสดงรายละเอียดของสินค้าที่มากขึ้น
ประเภทของธัญพืชมีดังนี้

10.01,: ข้าวสาลีและเมสลิน
10.02,: ข้าวไรย์
10.03,: ข้าวบาร์เลย์
10.06,: ข้าว

เลขพิกัด 4 ตัวแรกคือ 10.01
ข้าวกล้อง คือ ข้าว ดังนั้นจะถูกจัดอยู่ในประเภท 10.06

“ประเภทย่อย”

ลำดับของ “ประเภทย่อย” คือ เลข 4 ตัวต่อมา โดยจะแสดงรายละเอียดของสินค้ามากขึ้นจากประเภท เช่น วัตถุดิบและวัสดุ

【การจำแนกสินค้าใน “ตอน” 10 (ธัญพืช)】
10.04, : ข้าวโอ๊ต
10.05, : ข้าวโพด
10.06, : ข้าว
10.07, : ข้าวซอร์กัม

【การจำแนกสินค้าใน “ประเภท” 10.06 (ข้าว)】
10.06 – ข้าว
1006.10 – ข้าวเปลือก
1006.20 – ข้าวกล้อง
1006.30 – ข้าวที่สีบ้างแล้วหรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ก็ตาม
1006.40 – ปลายข้าว

ดังนั้น ข้าวกล้อง จะอยู่ในประเภทย่อย ที่ 1006.20.
เช่น พิกัดศุลกากร 10 ตัว สำหรับข้าวกล้องในประเภทญี่ปุ่น คือ “10.06.20.090.4”

การใช้ประโยชน์จากพิกัดศุลกากร

ใบขนสินค้าขาเข้า

พิกัดศุลกากรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการทำใบขนสินค้าขาเข้าและส่งออกสำหรับทั้งสองประเทศ

เลขชุด 6 ตัวของพิกัดศุลกากร เป็นระบบสากลแต่อัตราอาษีอากรของสินค้า อาจมีความแตกต่างระหว่างประเทศนำเข้า-ส่งออก
และขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทของสินค้า

เราอาจพบว่า อัตราภาษีศุลกากรมีความแตกต่างได้ หากผู้ชำนาญการศุลกากรขาเข้าใส่พิกัดที่ไม่ตรงกันกับประเทศนำเข้าสินค้า

การเลือกใช้พิกัดศุลกากรโดยผู้ชำนาญการศุลกากร

เมื่อมีการนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยผ่านตัวแทน เช่น Freight forwarder
โดยปกติแล้ว จะมีผู้ชำนาญการศุลกากรทำหน้าที่ระบุพิกัดศุลกากรของสินค้าสำหรับการส่งออกและนำเข้า

จากเอกสารแสดงรายละเอียดขนส่งสินค้า ในกรณีที่ไม่สามารถระบุพิกัดสินค้าได้ อาจต้องขอรายละเอียดจากลูกค้าเพิ่มเติม

เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ต้องตรวจสอบวัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ จาก MSDS เพื่อระบุพิกัด

Seagull seniorSeagull senior

กรณีนี้ สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ..

ในการระบุพิกัดศุลกากร ผู้ส่งออกสินค้าและผู้ชำนาญการศุลกากร อาจเลือกใช้พิกัดสินค้าที่ไม่ตรงกันได้

หากพิกัดสินค้าต่างกัน ทางผู้ชำนาญการศุลกากร จะต้องทำงานยืนยันเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าและส่วนผสมกับทางผู้ส่งออก
เพื่อให้แน่ใจว่าพิกัดศุลกากรมีความถูกต้อง

นอกจากนี้ หากในกรณีที่เราไม่สามารถระบุพิกัดได้ด้วยตนเอง สามารถติดต่อกรมศุลกากร เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับพิกัดสินค้าได้
เมื่อพิกัดศุลกากรถูกแจ้งให้กรมศุลกากรและได้รับการอนุมัติแล้ว

พิกัดศุลกากรจะถูกระบุไว้ในเอกสารการส่งออกสินค้า

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ชำนาญการศุลกากร สามารถกดเข้าไปชมในบทความนี้

ข้อตกลงเกี่ยวกับพิกัดศุลกากรสำหรับแต่ละประเทศ

เมื่อได้รับเอกสาร เช่น invoice จากทางผู้ส่งออกแล้ว
ชื่อสินค้าและพิกัดศุลกากรจะถูกระบุในเอกสาร และจะต้องส่งพิกัดศุลกากรก่อนล่วงหน้าเพื่อใช้ในกระบวนการทำใบขนสินค้าขาเข้าในฝั่งประเทศนำเข้าสินค้า

กฎ 24 ชั่วโมง

ในแต่ละประเทศจะมีการจัดการเกี่ยวกับการระบุพิกัดศุลกากรเมื่อมีการนำเข้าสินค้าที่แตกต่างกัน

เช่น สำหรับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา จะต้องส่งรายละเอียดของสินค้าและพิกัดศุลกากรให้แก่ศุลกากรท้องถิ่น

24 ชั่วโมงก่อนที่สินค้าจะโหลดขึ้นเรือ

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

เมื่อทำการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศภายใต้ข้อตกลง EPA
หากมีเอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิด จะสามารถลดอัตราภาษีของสินค้าได้

หรือในกรณีที่ต้องการส่งออกสินค้าโดยมีใบรับรองแหล่งกำเนิดแต่ใช้พิกัดศุลกากรไม่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถได้รับสิทธิการลดอัตราภาษี

Cats and seagullsCats and seagulls

หลีกเลี่ยงการทำเอกสารที่ไม่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจะตามมาได้

เอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดจะถูกส่งจากผู้ส่งออกสินค้าไปยังสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น
ก่อนส่งเอกสาร จะต้องระบุพิกัดศุลกากร 6 หลัก และอัตราภาษีสำหรับประเทศนำเข้าสินค้า

จากข้อมูลของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น ไม่จำเป็นต้องระบุพิกัดในใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

แต่อย่างไรก็ตาม หากมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับพิกัดสินค้า คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎศุลกากรของประเทศผู้นำเข้า

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกี่ยวกับอัตราภาษีเกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ดังนั้น เราขอแนะนำให้ผู้ส่งออก ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ กับทางประเทศผู้นำเข้าสินค้าล่วงหน้า

Cat seniorCat senior

สามารถพบกรณีนี้ได้เช่นกัน..

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารใบรับรองแหล่งกำเนิดสามารถกดเข้าไปชมในบทความนี้

สรุป

พิกัดศุลกากร หรือ HS Code นั้นมีความสำคัญสำหรับผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
โดยจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้อง เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบอัตราภาษีอากรจากประเภทของสินค้า
ตั้งราคาขาย และดำเนินการลดหย่อนภาษีต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้